skip to content
 

  logo Samen VerderDe organisatie

De Nederlandse CVA-vereniging komt op voor de belangen van mensen die zelf een CVA (beroerte) hebben gehad of die iemand in de naaste omgeving hebben die door een CVA is getroffen. De CVA-vereniging steunt mensen om zo goed mogelijk met de gevolgen van een beroerte verder te leven.

Het hoogste orgaan van de vereniging is de AV, de algemene vergadering die vertegenwoordigd is door het landelijk bestuur en vertegenwoordigers van de 11 regio's. De vereniging bestaat uit vrijwilligers.

Het landelijk bestuur bestaat uit:

Elly van Gorp - Voorzitter (ai) en Zorgzaken
Jan op 't Land - Secretaris
Rob Mul - Penningmeester - financiele beleidszakeng   
Nel van Leeuwen - Algemene zaken en activiteiten

Ere-voorzitter: Roelof Nijenhuis (+ 1942-2012) 

Ondersteuning landelijk bestuur:
Petra Oudshoorn - Leden- en financiële administratie
Peter Steenbekkers - PR en publiciteit
HOB Amersfoort - secretariele ondersteuning   

Werkgroep Jongeren:
Ron Kroon en Wilma van de Maarel

Werkgroep Kinderen:
Dick-Charles. Blok, mw. D. Blom en mw. D. Thijssen

Werkgroep PR en coordinatie EDvdB:
Peter Steenbekkers

Gastvrouwen:
Mw. T. Dijkstra en mw. E. Brands

Landelijke stand/beursteam:
Ellen Eich en Hans Kramer

De landelijke vereniging behartigt de overstijgende, landelijke, belangen van haar achterban. Bestuursleden participeren daarvoor in landelijke overleggen, netwerken, etc. Daarnaast worden activiteiten georganiseerd die regio-overstijgend zijn of waarvoor regionaal geen mogelijkheden bestaan. Het gaat bijvoorbeeld om activiteiten voor mensen die op jonge leeftijd door een beroerte zijn getroffen en hun partners, of om activiteiten voor kinderen met een ouder die een beroerte heeft gehad. Een overzicht van de activiteiten in 2013 treft u hier aan.

De Nederlandse CVA-vereniging werkt samen met de HersenStichting, Nederlandse Hartstichting, patiëntenverenigingen op het gebied van NAH zoals Cerebraal en de AVN en met diverse medische instellingen. Medisch onderzoek heeft grote aandacht en wordt vanuit de vereniging zoveel mogelijk ondersteunt. De Nederlandse CVA-vereniging is lid van de Europese patiëntenorganisatie "SAFE" waar 19 organisaties van verschillende landen zijn aangesloten.

Regio's

De Nederlandse CVA-vereniging is één landelijke vereniging onderverdeeld in elf regio's

De regio's zijn actief op het gebied van voorlichting, ondersteuning en lotgenotencontact en organiseren in hun regio: 

   - voorlichtingsbijeenkomsten 
   - gespreksgroepen 
   - huisbezoeken en telefonisch contact 
   - bewegings- en sportactiviteiten 
   - partnergroepen 
   - gezamenlijke ontspanning 
   - taalgroepen

De activiteiten verschillen per regio. Voor informatie over de activiteiten en voor aanmelding als nieuw lid kan contact worden opgenomen met de regionale contactpersoon. Zie pagina 'Regio'.

Ook als hulpverleners in contact willen komen met de regionale vereniging, bijvoorbeeld voor samenwerking bij bovengenoemde activiteiten of participatie in stroke service projecten, kunt u de regionale contactpersoon bellen. 

Secretariaat

Het secretariaat van de landelijke vereniging is het centrale informatiepunt voor o.a. hulpverleners. Ook voor het bestellen van brochures, filmmateriaal, informatiepakketten etc. kan men hier terecht: Telefoon 088 - 3838300; Voor aanvragen informatie verwijzen wij u naar de pagina 'Lektuur' of 'Bestellen'.
           

Informatie

Sinds mei 2009 is viermaal per jaar het "CVA-magazine" verschenen. In december 2012 verscheen de laatste uitgave. In 2013 zal er een nieuw magazine verschijnen dat is uitgegeven door de Samenwerkende Hersenletselverenigingen. Daarnaast is er een Elektronische nieuwsbrief die gratis een aantal malen per jaar verzonden wordt. Via deze website kunt u zich hierop abonneren. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Daarnaast geven diverse regioafdelingen een eigen verenigingsblad cq nieuwsbrief uit.

Voelt u zich aangesproken door de doelstellingen en activiteiten van de Nederlands CVA-vereniging, word dan lid of donateur. U kunt zich aanmelden als lid van de vereniging. Als lid kunt u deelnemen aan de landelijke en regionale activiteiten die de CVA-vereniging organiseert zoals lotgenotencontact, voorlichtingsbijeenkomsten, cursussen, bewegings- en taalgroepen en kunt u ondersteuning krijgen middels huisbezoek en/of telefonisch contact. Ook is er een zeer actief CVA-forum