skip to content
 

  logo Samen VerderWerk & Re-Integratie

Werk en re-integratie na een CVA

Jaarlijks krijgen 41.000 mensen in Nederland een CVA (of beroerte). Hoewel het grootste deel ervan ouder is dan 65 jaar, treft het naar

schatting jaarlijks duizenden mensen die nog in het arbeidsproces zitten. 

Veel van deze CVA-getroffenen lopen bij het vinden van werk of in het werkproces zelf tegen problemen aan. De overheid biedt hulp door het gratis aanbieden van reintegratietrajecten die bij ruim 2000 reintegratieburo’s verkregen kunnen worden. 

De Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder is van mening dat voor een degelijke reïntegratie van CVA getroffenen behalve algemene reïntegratie kennis, specifieke CVA reïntegratie kennis en ervaringsdeskundigheid nodig is. Het is voor de getroffene echter een hele klus om uit het grote aantal reintegratiebureau’s deze deskundige bureaus te vinden. 

Om antwoord te geven op deze problematiek is de Nederlandse CVA-vereniging "Samen Verder" gestart met een project Weer aan het werk na een beroerte. In dit project werkt de CVA-vereniging samen met de reïntegratiebureau’s N.A.H.- reïntegratie en Stichting Integratie & Werkaanbod (SIW). Het unieke aan deze bedrijven is dat zij CVA-getroffenen in dienst hebben, die tevens reïntegratiecoach zijn. Door hun ervaringsdeskundigheid kennen ze de vaak onzichtbare gevolgen van een beroerte en zijn zij in staat de extra begeleiding te bieden die vaak noodzakelijk is. 

De CVA-vereniging zal (nieuwe) leden wijzen op de mogelijkheid arbeidsgerelateerde adviezen en begeleiding te krijgen van N.A.H.- reïntegratie en SIW. Zowel mensen met een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO) als in het kader van een Wvp-traject (Wet verbetering poortwachter) kunnen hier terecht.

Meer informatie is te vinden op : 

www.nah-reintegratie.nl
www.werkaanbod.nl 

Voor vragen en ervaringen kan men terecht op het CVA forum:
Klik hier om naar het forum te gaan

Ervarings verhalen-interviews (PDF file) 
Interview met Henri - van verpleger naar valkenier! 


Vragen over WIA na een CVA

Mensen die door een CVA zijn getroffen hebben vaak recht op een volledig IVA uitkering van 75% van het laatstverdiende loon (en soms meer bij invaliditeit) wanneer zij beperkingen hebben in het persoonlijk functioneren, zoals concentreren, verdelen van de aandacht, herinneren, vertraagd handelingstempo of informatieverwerking. Het UWV komt echter vaak niet verder dan 80-100% WGA en dat is 70% van het laatstverdiende loon. Dat kan veel uitmaken. Mocht je gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard worden dus bijvoorbeeld 50% dan moet je de helft van je resterende verdiencapaciteit (in dit geval de helft van 50% is 25%) werken. Lukt je dat na een maximale periode (afhankelijk van je leeftijd max 38 maanden) dan val je terug naar een uitkering van je arbeidsongeschiktheidspercentage maal 70% maal het minimumloon, dus dat is maar een paar honderd euro. Tineke Visser is Register-Arbeidsdeskundige en beantwoord graag vragen over dit onderwerp.

Ga naar het CVAforum om dit onderwerp te volgen.
KLIK HIER. Gebruik dit onderwerp alleen voor uw vragen! Voor het stellen van vragen dient men eerst te registreren. 
           

Solliciteren met beperking


Het zoeken naar een baan is voor mensen met gezondheidsproblemen lastiger dan voor gezonde mensen. Het kenniscentrum Welder heeft daarom een handzame publicatie uitgebracht: ‘Solliciteren en gezondheid, sollicitatiegids voor mensen met speciale wensen door chronische ziekte of handicap. Deze sollicitatiegids voor werkzoekenden met een handicap of chronische ziekte gaat verder dan alleen het geven van tips. De sollicitatiegids heeft de vorm van een werkschrift; de werkzoekende kan er zelf stapsgewijs en praktisch mee aan de slag.

Zelfonderzoek

De gebruiker van de Sollicitatiegids doet allereerst zelfonderzoek en oriënteert zich op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt door invulling van gerichte vragen, bijvoorbeeld naar interesses en motivatie, het vermogen om te gaan met problemen, doorzettingsvermogen en kennis van de eigen sterke kanten. Confronterende vragen worden niet uit de weg gegaan: vertel je bij een sollicitatie dat je ‘iets mankeert’ en zo ja hoe breng je dat? Natuurlijk bevat de Sollicitatiegids veel tips over de beantwoording van lastige vragen bij sollicitaties.

Oefeningen

Het solliciteren zelf komt uitgebreid aan bod. De gids bevat oefeningen in het schrijven van een sollicitatiebrief en het voeren van sollicitatiegesprekken. De publicatie geeft ook informatie over de rechten en plichten van de sollicitant. In de sollicitatiegids zijn tal van praktische oefeningen opgenomen die je inzicht bieden in je eigen mogelijkheden en de mogelijke valkuilen bij sollicitaties.
De CG-Raad en het Revalidatiefonds maakten deze uitgave mede mogelijk. De uitgave ‘Solliciteren en gezondheid, sollicitatiegids voor mensen met speciale wensen door chronische ziekte of handicap’ kost € 12,50.
Klik hier voor de webwinkel van de CG-raad.

Startende ondernemers met handicap krijgen voorzieningen

19 december 2008

De uitgave kan besteld worden via de webwinkel van de CG-Raad. Startende ondernemers met handicap krijgen voorziening Startende ondernemers met een handicap krijgen straks meer mogelijkheden bij het uitoefenen van hun bedrijf. Zij krijgen structureel de voorzieningen die zij daarvoor nodig hebben in verband met hun handicap als zij beneden een bepaald inkomen blijven. Nu worden de voorzieningen alleen verstrekt tijdens de re-integratieperiode in de opstartfase van de onderneming. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het gaat om voorzieningen zoals een doventolk, vervoer of een aangepaste werkplek.

Het kabinet wil de positie van ondernemers met een handicap op de arbeidsmarkt versterken. Dit door belemmeringen weg te nemen voor arbeidsgehandicapten die als zelfstandige aan de slag willen. Het kabinet wil hiermee ook de keuze voor het ondernemerschap stimuleren. Beginnende ondernemers moeten, om in aanmerking te komen voor de regeling, bij de start een handicap hebben waarvoor een voorziening noodzakelijk is.

De regeling kent een inkomensgrens, over de hoogte daarvan wordt nog een nader besluit genomen. Het UWV beoordeelt de aanvragen en verstrekt de voorzieningen. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op 1 januari 2010 in werking treedt.

De arbeidsdeskundige Vanaf 1 juli 2004 kunnen werkzoekenden met en zonder uitkering voor informatie en advies over werk en reïntegratie terecht bij de onafhankelijke arbeidsadviseur. Die is er gekomen nadat de Landelijke Cliëntenraad (LCR) een advies heeft uitgebracht aan minister de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nauwe samenwerking tussen UWV, CWI, Divosa en LCR heeft uiteindelijk geleid tot de invoering van de functie arbeidsadviseur. Lees méér.......

Geld gemeentelijke re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie samengevoegd - 17 februari 2008 Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en om inburgering, educatie en maatschappelijke participatie te bevorderen, wil het kabinet het geld voor volwassenenonderwijs en inburgering bundelen met het re-integratiebudget van de gemeenten in een fonds voor participatie. Daarmee krijgen gemeenten meer ruimte om zelf beleidsafwegingen te maken en om mensen een aanbod te doen dat past bij hun persoonlijke situatie. Het leveren van maatwerk staat centraal. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie en staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een notitie over de hoofdlijnen van het fonds.